Hur mycket vatten kan avdunsta från poolen?

Hur mycket vatten kan avdunsta i en 4×8 m pool per dygn och hur många centimeter motsvarar det? Hur vet jag om det är en läcka eller bara naturligt avdunstning? Här ger vi svar på denna vanligt förekommande fråga.

Det är svårt att ge ett helt entydigt svar eftersom avdunstning beror på många olika faktorer. Teoretiskt är det fullt möjligt att vattnet från en 4×8 meters pool kan avdunsta med:

 • ca 300 liter/dygn
 • ca 1 cm/dygn

under förutsättning att poolen används och du badar i den och ej har något poolskydd på. Har du däremot poolskyddet på hela dygnet är avdunstningen marginell med cirka 10 liter/dygn. För att underbygga svaret ger vi följande resonemang baserat på en matematisk modell samt ett exempel från uppmätta värden.

För att lättast ta reda på om du har en läcka eller inte, ha pooltaket på och pumpen avstängd i ett dygn och mät. Då bör avdunstningen vara mycket liten, cirka 10 liter/dygn. Om det fortfarade minskar markant har du sannolikt en läcka.

Lite felsökningstips:
1) Har du dräneringsbrunn med dräneringspump – går den?
2) Gängtejpade du alla kopplingar?
3) Har du kollat slangar?

Bakgrundsfakta om avdunstning

Sett ur ett globalt perspektiv på frågan hur mycket vatten som avdunstar är svaret lika mycket som det regnar och tvärtom. Faktorer som påverkar hur mycket vatten avdunstar är bland andra:

 • vattentemperatur
 • lufttemperatur
 • luftfuktighet
 • vågor
 • strömmar
 • vind

För en pool tillkommer till exempel faktorer som hur mycket det badas eftersom det påverkar ytvattnet. Nedan gäller för avdunstning från en pool

 • Varmare pool ger högre avdunstning
 • Vattencirkulation från poolpumpen ger högre avdunstning
 • Mer vind ger högre avdunstning
 • Minskar luftfuktigheten ökar avdunstningen
 • Lägre lufttemperatur ökar avdunstningen (vid samma poolvattentemperatur)

Matematisk uträkning

Alla uträkningar nedan gäller för en 4×8 meter pool.

Förenklat kan avdunstningen beräknas enligt följande formel:
Vav = εA(Pv-Pl)
Vav = avdunstningshastigheten [g/h]

A = Bassängarean [m2]

Pv = Mättat ångtryck vid rådande vattentemperatur [hPa]

Pl = Partiellt ångtryck vid lufttemperaturen i RF [hPa]

ε = Avdunstningsfaktor. Uppskattat värde utifrån vilken typ av pool det är
För en pool är ε

 • Pool med poolskydd = 0,5
 • Pool utan poolskydd = 5
 • Pool med måttlig användning = 15

Teoretiskt räknat utifrån ovan formel med indata baserat på ”medelbadhuset” inomhus i Sverige ges följande värde på avdunstningen för en 4×8 meter pool:
(liter/dygn)

 • övertäckt pool = 5 liter/dygn
 • ej övertäckt pool = 52 liter/dygn
 • vid måttligt bad = 207 liter/dygn

Källa: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:545602/FULLTEXT01.pdf

Vill du själv enkelt beräkna avdunstningen från din pool finns det en färdig kalkylator på dimensionera.se/avdunstning där indata bl.a. är poolstorlek och vattentemperatur. För en pool 4×8 meter, med 28 grader i vattnet, lufttemperatur på 15 grader och relativa fuktighet på 75% blir avdunstningen:
(liter/dygn)

 • övertäckt pool = 10 liter/dygn
 • ej övertäckt pool = 96 liter/dygn
 • vid måttligt bad = 288 liter/dygn

Slutsats

Vid måttligt bad i 28-gradig utomhuspool kan avdunstningen bli närmare 300 liter/dygn, vilket är klart märkbart och poolen behöver fyllas på med jämna mellanrum. Har man däremot poolskyddet på när man inte badar blir avdunstningen lägre. Är däremot poolskyddet alltid på är avdunstningen knappt märkbar, endast 10 liter/dygn.

Uppmätta värden

Som referens på uppmätt avdunstning har jag gjort en uträkningar baserat på data från SMHI. Dock är datan snittet över ett helt år, och ej enbart över sommaren när vattentemperaturen och avdunstningen är högre. Men som referens är det ändå intressant.

Data från SMHI för medelavdunstningen per år i södra Sverige är 500 mm. Omräknat till liter per dygn för en 4×8 meter pool motsvarar det 44 liter/dygn.

44 = 4 x 8 x 0,5 x 1000/365

Notera att vattnet i en pool är mycket varmare än i hav och sjöar, därför är avdunstningen i en pool högre. Att värdet ligger lägre men inom området för det matematiska värdet för en stilla pool verkar rimligt.

Källa: SMHI https://www.smhi.se/klimatdata/hydrologi/vattenstand-2-2-338/arsavdunstning-medelvarde-1961-1990-1.4096