Saltvattenpool med saltklorinator eller vanlig klorerad sötvattenpool?

Saltvattenpool har blivit allt mer populärt de senaste åren och det finns flera fördelar med en saltvattenpool jämfört med en vanlig klorerad sötvattenpool. Här går vi igenom för och nackdelar med de olika alternativen, samt resonerar om vanliga missförstånd vad gäller saltvattenpoolen.

En anledning att välja mellan saltvattenpool eller sötvattenpool är vilken typ av rening av poolvattet som önskas. I båda fallen renas vattnet av den aktiva substansen klor. Det är en vanlig missuppfattning att saltvattenpooler renas med salt, men faktum är att saltvattenpooler renas med klor. Skillnaden är att en saltvattenpool producerar kloret med hjälp av saltet och en saltklorinator. För en sötvattenpool måste kloret tillföras externt, antigen via klorpuckar eller via klorlösning. Sammanfattningsvis, i båda fallen renas poolens vatten med klor. Det finns dock andra ämnen att rena en sötvattenpool med, tex brom eller aktivt syre, men det är ovanligare att denna lösning väljs.

salt saltvattenpool
Poolsalt är helt rent salt, utan några andra föroreningar

En annan aspekt som ofta diskuteras är känslan och upplevelsen av att bada i en saltvattenpool. Ofta beskrivs vattnet som ”mjukare” att bada i. Här finns två läger, vissa tycker om det andra inte. Det man ska komma ihåg är att halten salt i en saltvattenpool är mycket låg, mellan 0,3 – 0,4%. Det är ungefär samma salthalt som i östersjöns bräckta vatten i Stockholmsregionen. Som referens är salthalten utanför Göteborg cirka 2% och i medelhavet hela 3,8%. Ögats tårar har en salthalt på cirka 0,9%.

Förutsättningar för att ha en saltvattenpool

Har du bestämt dig för en saltvattenpool finns den några saker att tänka på. Har du idag en sötvattenpool och vill göra om den till en saltvattenpool gäller samma förutsättningar:

Välj plastdetaljer – Saltvatten, i synnerhet i kombination med höga klorhalter, gör vattnet aggressivt mot metaller som då rostar. Även rostfria detaljer rostar, och därför rekommenderas det att inte ha lampor, stege eller bräddavlopp i rostfritt utan bör vara i plast eller titan. Tänk även på att skruven i tralldäcket rostar om du inte väljer en skruv som är helt rostfri. Det finns rostfria frontar till bräddavlopp, inlopp och lampor, och vill man ändå ha rostfritt tillåter man dessa att över tid rosta för att sedan bara byta ut fronten när de inte är fina längre. Då kompletterar man ofta denna beställning med grå plastdetaljer, för framförallt bräddavloppen, för att inte få en rostfri front och en synlig vit del innanför.

Övrig poolutrustning måste klara saltvatten – som poolpump, filter och värmare behöver klara att operera i saltvatten. Många tillverkare klarar detta men kolla med din leverantör vad som gäller.

Temperatur – saltklorinatorn fungerar mycket sämre i kallt vatten, varför du behöver ha en temperatur på över cirka 20 grader. Kolla vad som gäller för den saltkloriantorn du har eller tänker köpa.

Använd poolsalt – som är helt rent och utan några föroreningar. Köp i din poolbutik.

Så fungerar en saltklorinator

Enkelt beskrivet omvandlar saltklorinatorn salt till klor. Det fina är att kretsloppet är slutet, det vill säga kloret återgår efter en liten stund till salt igen, för att sedan åter omvandlas till klor av saltklorinatorn. Salt tillsätts en gång, och när poolen har rätt salthalt behövs inget mer salt tillsättas. Lite vatten försvinner alltid, t.ex. när man och leker och plaskar eller genom det vattnet som försvinner när man backspolar filtret. Då behövs det fyllas på med vanligt sötvatten och beroende på mängden vatten behöver man då även tillsätta nytt salt för att salthalten ska vara rätt. Vanligtvis fylls salt på någon gång per badsäsong.

För den som är mer intresserad följer här fördjupad information om hur klor och poolkemi fungerar samt processen att utvinna klor med hjälp av en saltklorinator.

HClO – grunden i all rening
av badvatten

All rening av badvatten med klor, oavsett om det är med saltklorinator eller med klorpuckar fungerar på samma sätt och med samma aktiva substans. Substansen heter underklorsyra med den kemiska benämningen HClO. Underklorsyran är aggressivt och ”dödar” effektiv bakterier, t.ex. svett eller urin, genom en kemisk reaktion. Efter reaktionen övergår underklorsyran till bundet klor som är verkningslöst. D.v.s. kloret är förbrukat. Generellt vill man inte ha för mycket bundet klor i poolen då det är det bundna kloret som luktar ”klor”, är verkningslöst och kan skapa irritation i hud och ögon.

Salts kemiska betäckning är NaCl, natriumklorid. När salt löser sig i vatten bildas positiva natriumjoner Na+ och negativa kloridjoner Cl-. Genom elektrolys, där en anod och en katod strömsätts sker en kemisk reaktion.

I den kemiska reaktionen bildas bl.a. klorgas Cl2, som i vatten omvandlas till underklorsyra HClO. Därmed har vi alltså fått det aktiva ämne som behövs för rening av badvattnet. I elektrolysen bildas även vätgas H2, se formel nedan. Oförbrukat HClO återgår i ett senare skede till salt igen, varpå nytt HClO kan produceras av saltklorinatorn. HClO som har reagerat med en bakterie och blivit till bundet klor (kloramin) ”förbränns” av saltklorinatorn till fritt klor (HClO) igen.

Beskrivet med kemiska betäckningar sker följande vid elektrolysen:
2NaCl + 2H20 –> 2Na+ + 2OH- + H2 + Cl2

En annan mycket viktig aspekt vid all rening med klor är att pH-värdet ligger inom rätt intervall: 7,2 – 7,6. Är pH värdet fel kan man få flera olika oönskade effekter som hudutslag och verkningslöst klor. Läs mer om detta i vår artikel om poolkemi. Vissa saltklorinatorer har automatisk justering av pH. Det vanligaste när man använder en saltklorinator är att pH värdet hamnar för högt, och då sänks pH värdet med syra som ska hanteras och förvaras varsamt och med stor försiktighet.

Saltvattenpool med saltklorinator – För och nackdelar

Uppkopplad saltklorinator från Zodiac

Nedan går vi igenom fördelarna och nackdelarna med en saltvattenpool jämfört med en sötvattenpool.

Billigare i drift
Att driva saltklorinatorn med el är betydligt billigare än att köpa klorpuckar.

Miljövänligare
Hantering av salt är betydligt mindre miljöfarligt än att hantera klorpuckar eller flytande klor. Det blir även totalt mindre transporter eftersom saltklorinatorn tillverkar kloret på plats och kloret behöver inte transporteras från tillverkare, till grossister, till handlarna och slutligen till slutkund. Transporten av salt är mindre än transport av klor.

Säkrare arbetsmiljö
Det är säkrare och tryggare att hantera salt än klor. Klor kan ge komplikationer vid inandning och även vid kontakt med hud eller ögon.

Mindre mängd klor
Den totala mängden klor som går åt är mindre med en saltklorinatorn då mängden bundet klor kontinuerligt reduceras av saltklorianatorn. Det sägs även att klor-nivåerna är jämnare, och man slipper svängningarna i koncentration av klor som inte är bra.

Mindre klor-lukt
Den distinkta klorlukten som man kan känna igen från vissa badhus och swimingpooler kommer från det bundna kloret (kloraminer), d.v.s. klor som har reagerat med bakterier. Är halten budet klor hög luktar det mer. Saltklorinatorn reducerar kontinuerligt halten bundet klor vilket gör att det luktar mindre klor.

Mindre irritation av hud och ögon
Samma sak gäller här som för klorlukten. Höga halter av budet klor gör hud och ögon irriterade och med mindre mängd bundet klor blir irritationen av hud och ögon mindre.

Mindre löpande underhåll
Då kloret tillverkas på plats behövs inget klor tillsättas. Det löpande underhållet med att hålla rätt nivå på kloret är minimalt i jämförelse med att hela tiden lägga i klor-puckar eller fylla på klor vid automatiskt dosering. Det som behövs är att fylla på med lite salt någon gång per säsong.

Dock kräver saltklorinatorn tillsyn av anod och katod någon gång per säsong för optimal drift. Efter några år behöver de bytas ut. Detta är enkelt gjort och kan göras själv, och är inte speciellt dyrt.

Dyrare i inköp
Saltklorinatorn kostar att köpa in och även att installera. Det gör att den initiala kostnaden blir högre. Prislappen varierar mellan ca 10 000 – 20 000 kr beroende på modell, funktioner och kapacitet.

Saltklorinatorn är pryl som kan gå sönder
Saltklorinatorn är en elektisk pryl som kan gå sönder. På några års sikt behöver den även underhåll i form av att byta anod och katod. Detta slipper man med klopuckar.

Kräver ändå manuella mätningar
Det rekommenderas att man kontrollerar klornivåerna med jämna mellanrum för att säkerställa att nivåerna är rätt. Om en givare på saltkloriantorn har gått sönder riskerar nivåerna bli farliga.

Olika tillverkare av saltklorinatorer

Det finns många olika tillverkare av saltklorinatorer. En svensk återförsäljare är Gullberg & Jansson, läs mer om deras saltklorinator här. Generellt gör de samma sak, men kan ha olika många funktioner och alternativ av inställningar. Vissa modeller kan kopplas ihop med en pH givare för automatisk styrning av pH värdet. Olika modeller larmar olika när salthalten är för låg.

En annan typ av ”saltvattenpool” med saltklorinator där klor utvinns ur vattnet är Magnapoolen. Istället för en saltklorinator används en hydroxinator, och istället för vanligt salt (natriumklorid) används magnesiumklorid. Läs mer om fördelarna med Magnapoolen här.

Koppla in saltklorinatorn – installation

En generell tumregel när det kommer till installation och var i teknikrummet saltklorinatorn ska placeras är att den ska placeras sist av alla teknikdelar. Eftersom koncentrationen av klor är som högst precis efter saltklorinatorn vill man undvika att t.ex. låta det klorerade vattnet passera genom pumpar och sandfilter för att minska slitage. Det högklorerade vattnet ska gå direkt ut i poolen. Såklart bör du alltid kolla med tillverkare innan installation.