Poolkemi – rent och klart vatten i poolen

Bra kvalité på poolvattnet är en förutsättning för att kunna bada i poolen. Om inte vattnet är fritt från bakterier kan det vara farligt att bada. På badplatser runt om i Sverige brukar man tala om otjänligt vatten och en klassificering av vattnet görs. Samma gäller för poolvattnet. En liten klunk av poolvattnet kan göra dig ordentligt sjuk om vattnet har dålig kvalité.

Här går vi igenom det mest grundläggande inom poolkemi. Du får information hur en pool ska skötas och hur du bibehåller god vattenkvalitet i din pool. Vi utvärderar olika lösningar för att hålla vattnet friskt. Kemisk rening i kombination med poolens fysiska reningssystem, till exempel ett sandfilter som tar bort smutspartiklar, ger dig ett friskt och klart vatten att bada i.
Läs mer om sandfilter här, och glasfilter här

VARNING FÖR DÅLIGT POOLVATTEN
Dålig vattenkvalitet kan få följande konsekvenser

  • Kraftig magsjuka och illamående
  • Klåda och ustlag på huden
  • Grumligt vatten
  • Hårt slitage på linern
  • Utslitning av poolmaskiner t.e.x. poolpump
  • Algbeväxtnad
  • Maskar i poolen
För att reningen ska fungera behöver man hålla koll på vattnets pH-värde. Om pH-värdet ligger fel kan till exempel effekten av en kloret utebli och vattnet blir otjänligt trots att klorhalten är inom rätt intervall.

För kristallklart friskt vatten behövs både fysisk och kemisk rening

Nedan går vi igenom
– Metoder för rening
– Vattenanalys

Olika metoder för rening av poolvatten

Det finns många olika lösningar för att hålla vattnet rent och fritt från dels bakterier men även alger och mikroorganismer. De vanligaste metoderna är:

Desinfektion med poolkemikalier

Med hjälp av kemikalier dödar man bakterier i vattnet. Vanligast och mest effektivt är klor (natriumhypoklorit), speciellt vid varma pooler över 28 grader. Vill man ha klorfritt kan brom eller aktivt syre användas.

poolkemi-klor
Rening med klor är effektivt

Det finns bra ”multitabletter” som utöver klor innehåller medel för algmotverkan, antiflock, pH-stabilisering med mera. En klortablett placeras i breddavloppet och frigör kontinuerligt fritt klor till ditt vatten. Se till att ha en anpassad tablett för din storlek av pool. Klortablett brukar behöva fyllas på cirka en gång i veckan. Benämningen brukar vara långverkansklorering för tabletter som håller en vecka och däröver. Det fria kloret förbrukas efter hand, dels genom att det reagerar med bakterier och dels genom nedbrytning av solen. Därför behöver nytt klor konstant tillsättas till ditt poolvatten. När kloret reagerar med bakterier övergår till bundet klor. Det är det bundna kloret som luktar, dessutom är det ineffektivt. En annan biprodukt som bildas när kloret förbrukas är cyanursyra. För höga halter av bundet klor gör kloret verkningslöst och att vattnet luktar illa. För att reducera bundet klor och halten cyanursyra spädes poolvattnet med vanligt ”kranvatten”. En annan metod att reducera bundet klor är genom chockklorering, då frigörs det bundna kloret.

Fördel: Enkelt, inga andra installationer behövs
Nackdel: Dyrt. Vid för höga doser kan det bli farligt

Desinfektion med saltklorinator

Tittar man på saltets och klorets kemiska uppbyggnad ser man att det som skiljer är endast en syreatom. Salt omvandlas alltså enkelt till klor om man adderar en syreatom. Det gör man med en saltklorinator. En liten dos salt i vattnet och en saltklorinator är ett effektivt sätt att rena poolen, helt motsvarande till att använda klortablett. Salthalten som behövs är så pass liten att det inte går att märka vid bad. Läs mer om saltvattenpool och saltklorinator här.

Fördel: Billigt i drift, självreglerande
Nackdel: Kräver inköp av saltklorinator.

Desinfektion med UV-ljus

Som ett komplement till kemisk rening kan man använda UV-rening. Poolvattnet blir belyst av UV ljus (254 nm) vilket eliminerar bakterier och alger effektivt. Om du använder UV-rening kan klorförbrukningen minskas med upp till 70% vilket ger ett trivsammare badvatten, mindre klorlukt och mindre påverkan på miljön. En annan fördel är att UV ljuset även bryter ner bundet klor vilket underlättar och minskar underhållet med den kemiska reningen. Dessutom lukar det mindre klor då halten av bundet klor minskar. Underhållet är minimalt med ett UV-rening och drifttiden på lampan är mycket lång och håller i upp till fem säsonger innan den behöver bytas.

Vattenanalys – håll koll på vattenkvalitén

poolvatten-kemiDet finns en mängd olika alternativ för att hantera och säkra bra vattenkvalitet, allt från helautomatiska mätare till enklare mätstickor som du doppar i poolen och läser av direkt på stickan. Båda metoderna anses som säkra och lika tillförlitliga. Rekommendationen är att mäta 1 gång per vecka.

För att kemikalierna ska fungera optimalt behöver du förutom själva klorhalten även hålla kolla på följande:

  • pH-värdet (viktigast)
  • Alkalinitet
  • Temperaturens inverkan

pH-värdet i poolvattnet. pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad, och skalan går från 0 till 14 där 7 kallas neutralt. Optimalt pH-värde för en pool är 7,4, och bör alltid ligga inom intervallet 7,2 – 7,6

Ett felaktigt pH-värdet, både för högt och för lågt, ger en rad oönskade effekter. Det är därför av högsta vikt att kontinuerligt hålla koll på pH-värdet i poolvattnet. Ett lågt pH-värde skadar linern, korrosion på metaller, irriterar slemhinnor och kan skada poolpump och andra pooldelar. Ett för högt pH-värde kan ge kalk-utfällning, grumligare vatten, klåda och irritation på kroppen och försämrad effekt av reningen (kloret).

Alkaniter hjälper till att stabilisera pH-värdet. Du får inte samma svängningar av pH-värdet om alkanitnivåerna är rätt. Alkanit består främst av alkaliska substanser som bikarbonater och karbonater.

Temperaturens inverkan Ju högre temperatur du har i poolen desto mer trivs bakterier. Med andra ord om du har varmt behöver du hålla extra koll på dina värden och se till att den kemiska reningen är bra.

Mätinstrument för poolvatten

För att behålla bra kvalite på poolvattnet vill man använda sig av mätinstrument, för att enkelt anpassa kemikalietillförseln. Det finns tre olika typer av mätinstrumen. Den billigaste metoden är enkla mätstickor, som man doppar i vattnet, och beroende på vilken färg de genererar så kan man avmäta pH nivåer mm. Nästa steg är digitala mätinstrument, som man för ner i poolvattnet, som då mäter alla värden i poolen. Den tredje metoden är automatiserade mätinstrument, som är placerade i teknikrummet, som konstant mäter alla poolvärden, och justerar tillförseln av klor osv automatiskt. Dessa värden går också att utläsa digitalt via en app i din telefon.