En poolgrund är den grund som läggs som fundament så att poolen får en stabil grund att stå på. Vikten av vattnet från en 4 x 8 meters pool är nära 50 ton och det kräver en bra grund. Här går vi igenom det viktigaste du behöver tänkta på.

Om du väljer gjuten poolstomme rekommenderas det att du även har en gjuten poolgrund. För andra poolstommar som plast och trä räcker det enligt tillverkarna med enklare markarbete som grund för poolen att stå på.

Några fördelar med en poolgrund

Poolgrunden har flera fördelar i sig.

  • Motverkar poollyftning. Betongen i poolgrundens betongplatta gör att poolen blir svårare att lyfta vid eventuellt högt grundvatten.
  • En poolgrund ger jämnare och finare yta för poolens botten. Det gör att linern kommer att ha mindre möjliga anvisningar för slitage. Exempelvis en poolrobot kommer inte åka över en ojämnhet tusentals gånger och därmed slita på linern. En poolgrund förlänger linerns hållbarhet.
  • Tar upp och står emot marktrycket
  • Förankrar poolstommen på ett bra sätt
  • För fribärande pooler krävs ofta en poolgrund som förankrar poolstommen i poolgrunden. Det görs genom att armering gjuts in i poolgrunden som sticker upp och förankras i poolstommen.

Steg 1 – Gräva ut för poolen

Innan du lägger poolgrunden behöver du se till att markarbetet är genomfört. Här hittar du information om grävningen som del av markarbetet.
Val av poolstomme avgör hur stor grundplattan ska vara och också hur mycket som ska grävas. Grundplattan ska vara poolens innermått plus tjockleken på poolstommen.

Steg 2 – Markarbetet

När utgrävningen är klar är det dax för markarbetet som förbereder underlaget för poolgrunden. Om inte marken är självdränerande läggs minst 10-20 cm makadam (8-16 mm) alternativt dräneringsgrus som bärlager. Här kan med fördel en fiberduk användas för att hålla stenen på plats. Om marknivån ligger nära grundvattennivån bör ytterligare dränering läggas och även dräneringsrör och brunn runt poolgrunden. Läs mer om dränering av pool här. När markarbete är klart är det dax för nästa steg, placera ut kantelement och gjuta poolgrunden.

Bärlagret (makadam) fyller 3 funktioner:
1. Dränering
2. Skydd mot tjäle
3. Bärlagret bär och fördelar lasterna i bädden

Steg 3 – Gjuta poolgrunden

En typisk poolgrund består av

  • Dränerande material (kan ses som del av markarbetet)
  • Kantelement framtagna för pooler
  • Cellplast som kapillärbrytande skikt
  • Armering
  • Betong som gjuter ihop grunden
Hur gjuter du en platta för betongpoolen

Materialpaketet ovan gjuts ihop till en betongplatta. Du börjar med att placera ut kantelementen. Dessa kantelement är lägre än normala kantelement för husgrunder. Innanför kantelementen så lägger du ut cellplasten ovanpå det dränerande materialet. Placera sedan ut armeringsdistanser på cellplasten. Dessa gör att armeringen lyfts upp till rätt nivå i betongplattan. Lägg ut armeringen. När du armerar poolen så gör man det i betongplattan. Detta ger betongen en högre hållfasthet. Nu är det dags att ringa betongbilen eller börja blanda betongen själv.

Hur mycket betong går åt till en poolgrund?

För en normal 8×4 meters poolgrund som gjuts med 10 cm blir 3,2 kubikmeter.

Vad kostar betongen till en poolgrund?

Betong kostar olika på olika delar av Sverige men räkna med 2 000 – 2500 kr/kubik ungefär. Då skulle betongen kosta cirka 7500 kr för en poolgrund exklusive arbetet.

Materialpaket

Det finns många olika sätt att bygga grunden på. Du kan bygga själv eller köpa ett färdigt materialpaket. Vi har hittat en leverantör som levererar komplett material för poolgrunder. En poolgrund för en 8 x 4 meters pool kostar cirka 11 500 kr.